Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Integracja

Integracja

Integracja w Sportowej Szkole Podstawowej   

Co to jest integracja?

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników. W naszej placówce staramy się dobierać klasy tak, aby byli w nich uczniowie z różnymi rodzajami schorzeń. Na 613 uczniów naszej szkoły – 44 to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym jest 3-5 o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie mamy osiem klas integracyjnych.

Wychowanie integracyjne jest nie tylko celem, aby niepełnosprawni mogli żyć wśród pełnosprawnych. Jest ono także metodą tworzenia harmonii, spontaniczności, współpracy i poczucia niewystarczalności. Dopełnieniem własnego człowieczeństwa powinien być drugi człowiek, w tym i „inny”.

Celem integracji jest dać szansę różnym dzieciom, pozwolić im nawiązać kontakty, nawzajem się dostosować i stworzyć jedną grupę. Należy więc maksymalnie usprawnić jednostki niepełnosprawne i przybliżać je pod każdym (możliwym) względem do osób pełnosprawnych, ułatwiać im uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, organizacjach i przywilejach z których korzystają zdrowi.

Integracja realizowana w odpowiednich warunkach i w odpowiedni sposób umożliwia wykorzystanie i rozwój wszystkich możliwości dzieci niepełnosprawnych. Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych jest ogromną nadzieją dla rodziców i szansą dla dzieci nie tylko na najbliższych kilka lat, lecz na całe życie. Ma zapewnić dzieciom pomoc i stworzyć warunki do jego naturalnego rozwoju. Kojarzy się z drogą, którą ma pójść „inne” dziecko. Na tej drodze są jednak liczne bariery. Cele i założenia integracji są bardzo wzniosłe. Sama idea jest słuszna i przyszłościowa, ale wymaga gruntownej wiedzy, odpowiedzialności, określonych warunków i postaw oraz ogromu pracy ze strony pedagogów wspierających nauczanie i wychowanie w naszej szkole.

Czy program nauczania w klasach integracyjnych różni się od tego w klasach zwykłych?

Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W klasach integracyjnych realizowane są te same programy nauczania co w innych klasach. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli jednocześnie. Pierwszy - z przygotowaniem ogólnym, drugi ze specjalnym, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Oboje czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem, oraz by każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy na miarę swoich możliwości. Dodatkowo proces kształcenia wspierają inni specjaliści: logopeda, pedagog, psycholog.

Jakie zajęcia wspomagające oferuje SSP nr 2 w Radlinie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Dzieci niepełnosprawne przychodzą do szkoły z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawiera zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania. Prowadzimy zajęcia:

  • wyrównawcze,
  • korekcyjno-kompensacyjne,
  • rewalidacyjne,
  • zajęcia z logopedą.

Stworzyliśmy także wiele kół zainteresowań, gdzie wszystkie chętne dzieci mogą rozwijać swoje pasje (koła przyrodnicze, matematyczne, teatralne, plastyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia kreatywne, zajęcia ceramiczne, zajęcia na basenie). Tradycyjnie każdego roku odbywają się cieszące się ogromną popularnością imprezy, szkolenia, warsztaty, konkursy integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, wyjścia do kina oraz teatru. Każde dziecko ma możliwość brania udziału w różnego rodzaju zajęciach zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
Jakie korzyści wynikają z uczęszczania do klasy integracyjnej?
1. Brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

2. Poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia.
3. Dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich.
4. Bliska współpraca z rodzicami.
5. Wiara w możliwości dziecka.
6. Rozwój tolerancji i wzajemnej akceptacji.
7. Rozwój samodzielności ucznia.
8. Poszukiwanie nowych form i metod pracy.
9. Radość „dawania”.
10. Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie.
11. Mała liczebność grupy, opieka dwóch pedagogów.
12. Rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych tj., tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności i wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.
13. Osiąganie wysokich wyniki w zakresie swoich możliwości.
14. Łatwiejsze nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.
15. Większe możliwości korzystania z pomocy nauczycieli.

Data dodania: 2020-07-15 21:11:05
Data edycji: 2022-05-09 10:30:30
Ilość wyświetleń: 1856

Osiągnięcia uczniów

Więcej informacji

Sport w naszej szkole

Więcej informacji

Kalendarz

Szkoła dzisiaj

Więcej informacji
Projekty Unijne1981

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej